Belofte ‘Voldoende draagvlak’

Draagvlakmeting - actueel

Ingediende bezwaren draagvlakmeting 

Tijdens de openbare zitting van het centraal stembureau Stad Aardgasvrij van 23 oktober jl. hebben vier inwoners uit Stad aan ’t Haringvliet bezwaar ingediend tegen de uitslag van de draagvlakmeting. Ook zijn er twee bezwaren schriftelijk binnen gekomen bij de gemeente.

Juridische bezwaren
Het centraal stembureau kan alleen bezwaren in behandeling nemen die gaan over de uitslag van de draagvlakmeting en onregelmatigheden tijdens het stemproces. De bezwaren die hieronder vallen worden samen met het proces-verbaal, met daarin de officiële uitslag van de draagvlakmeting, en de nota van beantwoording voorgelegd aan de gemeenteraad op 14 december. De raad wordt dan om instemming met de uitslag van de draagvlakmeting gevraagd.

Alle vragen en zorgen worden serieus genomen
Naast de juridische bezwaren over de draagvlakmeting, hebben inwoners ook inhoudelijke vragen en zorgen geuit over het project Stad Aardgasvrij. Deze vallen buiten de juridische bezwaarprocedure, omdat deze niet over de draagvlakmeting gaan.

Maar de projectleden nemen alle vragen en zorgen serieus, juridisch of niet. Daarom beantwoorden zij ook deze vragen van de inwoners. Zij hebben inmiddels een persoonlijke reactie ontvangen op hun vragen, bezwaren of zorgen.

Mogelijk zijn er meer inwoners die dezelfde vragen, bezwaren of zorgen hebben.
Daarom kunt u hieronder de gestelde vragen en daarbijhorende antwoorden van het projectteam lezen. Heeft u na het lezen vragen of zorgen of wilt u in gesprek met ons? Neem dan contact op via 06 – 15 48 64 78 of stadaardgasvrij@gmail.com.

Na 14 december

Als de gemeenteraad heeft ingestemd met de uitslag van de draagvlakmeting publiceren we op deze pagina ook het proces-verbaal, de bezwaren en nota van beantwoording.

Vier bezwaren tijdens openbare zitting centraal stembureau

Maandag 23 oktober vanaf 19.30 uur vond in ’t Trefpunt in Stad aan ’t Haringvliet de openbare zitting van het centraal stembureau Stad Aardgasvrij plaats. Tijdens deze zitting werd de voorlopige uitslag definitief gemaakt en konden kiezers bezwaar maken. 4 inwoners hebben een bezwaar ingediend tegen de uitslag van de draagvlakmeting. Van de openbare zitting wordt nu een proces-verbaal opgemaakt. Hierin staat de uitslag van de draagvlakmeting en de ingebrachte bezwaren. Het proces-verbaal wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad besluit vervolgens of de stemming inderdaad op wettige wijze heeft plaatsgevonden.

In gesprek blijven
Wethouder Jaap Willem Eijkenduijn blikt terug op de avond: “Maandag mocht ik als voorzitter van het centraal stembureau de uitslag definitief vaststellen. Een bijzonder moment om mee te

maken, want behalve het formeel maken van de uitslag, konden inwoners hier ook bezwaar tegen maken. We gaan zorgvuldig met de bezwaren om. Naast deze formele bezwaren, willen we iedereen de gelegenheid geven hun zorgen te uiten. Hoewel er meer dan 70% draagvlak is om aardgasvrij te worden in Stad, willen we met mensen die zorgen of vragen hebben een persoonlijk gesprek voeren. Ik roep iedereen dan ook op om hiervan gebruik te maken. Het is heel belangrijk om over dit soort moeilijke onderwerpen met elkaar in gesprek te blijven, ook al denkt niet iedereen er hetzelfde over.” 

Wilt u in gesprek met ons over uw zorgen, heeft u vragen of zijn zaken onduidelijk? Neem dan contact op via 06-15 48 64 78 of stadaardgasvrij@gmail.com.

Maakt u zich zorgen of heeft u vragen na de uitslag van de draagvlakmeting?

Tijdens de draagvlakmeting van het project Stad Aardgasvrij heeft 77,6% van de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit Stad aan ’t Haringvliet vóór het project gestemd, 6,4% heeft tegen het project gestemd en 15,2% heeft niet gestemd (0,8% was ongeldig).

Ook na de uitslag van de draagvlakmeting kunnen we ons voorstellen dat er mensen in Stad zijn die vragen hebben of zich zorgen maken. En die zorgen kunnen heel verschillend zijn.

Daarom gaan leden van het projectteam de komende tijd graag in gesprek met Stadtenaren. Samen kunnen we mogelijk tot oplossingen komen, vragen beantwoorden of zorgen wegnemen.

Wilt u in gesprek met ons over uw zorgen, heeft u vragen of zijn zaken onduidelijk? Neem dan contact op via 06-15 48 64 78 of stadaardgasvrij@gmail.com.

Wij komen graag met u in contact!

Uitkomst draagvlakmeting: 77,6% stemt vóór een aardgasvrij Stad aan ‘t Haringvliet

Stad aan ’t Haringvliet zegt ‘ja’ tegen versnelde energietransitie

Vrijdagavond 30 juni om 20:30 uur werd de voorlopige uitslag van de draagvlakmeting Stad Aardgasvrij bekendgemaakt. 77,6% Van de Stadtenaren met een aardgasaansluiting stemde voor. Dat betekent dat er voldoende draagvlak is voor een aardgasvrij Stad aan ’t Haringvliet vanaf 2025 en daarmee de collectieve overstap naar groene waterstof of een eigen aardgasvrije oplossing. 6,4% stemde tegen en 15,2% stemde niet. Niet stemmen werd geteld als een nee-stem. De uitkomst betekent dat het project verder gaat met de uitwerking van het plan.

Nadat de voorlopige uitslag bekend werd vertelde wethouder Jaap Willem Eijkenduijn trots: “Dit is een heel belangrijk moment in de energietransitie. De positieve uitkomst zorgt ervoor dat Stadtenaren een groot voorbeeld zijn voor de rest van Nederland en Europa.” Stella Braber, inwoner en één van de initiatiefnemers van Stad Aardgasvrij: “Ik ben heel blij met deze positieve uitslag. Dit betekent dat er veel steun is van onze dorpsgenoten voor het plan voor een aardgasvrij Stad aan ’t Haringvliet in de nabije toekomst. Alle inwoners, ondernemers en bestuurders in Stad aan ’t Haringvliet: heel erg bedankt voor jullie betrokkenheid!”

Voorlopige uitslag draagvlakmeting

Het project gaat verder

De opkomst was hoog met 84,8% en van de stemmers was 77,6% voor. Nu er voldoende draagvlak is, kan het project verder. Na de zomervakantie worden de beloften Veilig of anders niet, Altijd warm, Betaalbaar, Groen, Het mag, Het kan en Vertaalbaar verder uitgewerkt. Als aan alle beloften is voldaan, wordt in de winter van 2024 het ombouwplan van aardgas naar waterstof gemaakt. Naar verwachting worden in de zomer van 2025, maar uiterlijk in 2030, de bestaande aardgasaansluitingen omgebouwd naar waterstofaansluitingen. Dan is Stad aan ’t Haringvliet het eerste dorp in Nederland dat met groene waterstof wordt verwarmd. Uniek in Nederland en zelfs in Europa. De lessen en ervaringen die hier worden opgedaan zijn belangrijk. Hierdoor kunnen in de toekomst andere dorpen of wijken mogelijk overstappen op groene waterstof en aardgasvrij worden.

 

Vaststelling uitslag en bezwaarperiode

De uitkomst van de draagvlakmeting is nu nog voorlopig en wordt in september vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna volgt een periode van drie maanden waarin inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bezwaar kunnen maken.

 Het bezwaar kan net zoals bij normale verkiezingen officieel alleen gaan over het proces van de draagvlakmeting. Maar we gaan ook graag met mensen in gesprek die andere bezwaren of zorgen hebben. 


Over Stad Aardgasvrij

In 2017 startte een groep inwoners uit Stad aan ’t Haringvliet het initiatief Stad Aardgasvrij. Zij zochten samen met de gemeente naar duurzame manieren om het dorp van het aardgas af te kunnen halen. Groene waterstof bleek een goede optie. Vooral omdat het dorp uit veel oudere woningen bestaat. Met waterstof kunnen ook deze woningen goed verwarmd worden. Samen met de partners Energieloket Goeree-Overflakkee, Essent, Gasunie, gemeente Goeree-Overflakkee, Greenpoint Group, H2GO, provincie Zuid-Holland, Stedin en woningcorporatie Oost West Wonen werken de initiatiefnemers aan het plan.

Belofte 'Voldoende draagvlak'

De overstap naar een aardgasvrij Stad aan ’t Haringvliet gaat alleen door als er voldoende draagvlak is onder de Stadtenaren. Daarom vragen we alle inwoners, ondernemers en bestuursleden van maatschappelijke organisaties met een aardgasaansluiting hierover te stemmen tijdens de draagvlakmeting die we van 3 juni tot en met 30 juni 2023 organiseren. 

Want alleen als minimaal 70% van de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Stad (met een aardgasaansluiting) voor een aardgasvrij Stad vanaf 2025 stemt, en alle beloften worden waargemaakt, gaat de overstap door. 

Belofte 'Voldoende draagvlak'

Iedere stem telt

Een belangrijke meting dus, want u krijgt hier de mogelijkheid om uw stem te laten horen! Daarbij is het goed om te weten dat als u niet stemt, dit automatisch een nee-stem is. De initiatiefnemers en het projectteam willen dat alle inwoners van Stad betrokken zijn bij de keuze en willen daarom dat de opkomst 100% is. Bij deze keuze hoort automatisch dat als iemand niet gaat stemmen, dit een nee-stem wordt.

Als inderdaad 70% voor stemt en we alle beloften waar kunnen maken, wordt Stad aan ’t Haringvliet het eerste dorp in Nederland dat collectief verwarmd wordt met groene waterstof. Ook kan er individueel gekozen worden voor een individuele oplossing zoals een warmtepomp. 

Stad aan 't Haringvliet

Hoe meten we of er voldoende draagvlak is?

We meten het draagvlak volgens de regels van de kieswet. In aanloop naar de draagvlakmeting ontvangt u via de post een stempas. Deze stempas kunt u op een van de stemlocaties omwisselen voor een stembiljet waarmee u uw stem kunt uitbrengen. Op dit stembiljet staat deze tekst:

Ik kies voor het per 2025 niet langer ontvangen van aardgas.

o  Ja 

o  Nee 

Bent u woningeigenaar of pandeigenaar? Dan betekent een JA, dat u voor de overstap naar groene waterstof of voor een individuele oplossing zoals een warmtepomp kiest. U kiest hiermee voor een overstap die bij voorkeur per 2025, maar in ieder geval voor 2030 plaats vindt. Als u NEE stemt, kiest u hier uiteraard niet voor. Dit betekent niet dat Stad in de toekomst niet aardgasvrij zal worden. Alle huizen in Nederland moeten voor 2050 van het aardgas af. 

Als huurder bij Oost West Wonen kiest u bij JA voor de overstap naar groene waterstof. Een individuele oplossing zoals een warmtepomp is geen optie. Hierover besluit de woningcorporatie. 

Per wanneer gaat de overstap gebeuren?

Per wanneer gaat de overstap gebeuren? Als inderdaad 70% voor stemt en we aan alle andere beloften kunnen voldoen, zal Stad aan ’t Haringvliet vanaf 2025 van het aardgas af gaan. De streefdatum hiervoor is zomer 2025. De gemeenteraad heeft in het plan van aanpak laten opnemen dat dit niet voor 2025 zal gebeuren maar uiterlijk in 2030. Het streven blijft om in de zomer van 2025 over te stappen. Maar we zijn hierbij wel afhankelijk van zaken die buiten onze invloed ligt. Denk daarbij aan landelijke wet- en regelgeving. Als er meer tijd nodig is om dit voor elkaar te krijgen, moeten we die tijd nemen. 

Ik heb geen aardgasaansluiting, mag ik alsnog stemmen?
Nee. Bij de stemming vragen wij of mensen akkoord gaan met het niet meer ontvangen van aardgas. Deze vraag is dus niet relevant voor inwoners die al geen aardgasaansluiting meer hebben. Daarom stemmen alleen Stadtenaren die op dit moment een aardgasaansluiting hebben.

Lees meer

Kan ik ook iemand machtigen om voor mij te stemmen als ik verhinderd ben?

U kunt iemand anders machtigen om voor u te stemmen. U kunt hiervoor het machtigingsformulier op de stempas gebruiken of u kunt gebruik maken van een digitale machtiging. Deze kunt u aanvragen door een e-mail te sturen naar stadaardgasvrij@gmail.com of telefonisch contact op te nemen via 0615486478. De gemachtigde persoon mag maximaal 3 volmachten aannemen.

Lees meer

Wie mogen stemmen?

Tijdens de draagvlakmeting is het mogelijk om anoniem per adres met een aardgasaansluiting één stem uit te brengen, ongeacht het aantal bewoners.

U mag stemmen als u: 

  • eigenaar bent van een particuliere woning,
  • hoofdgebruiker bent van een huurwoning van Oost West Wonen,
  • eigenaar bent van maatschappelijk vastgoed,
  • eigenaar bent van zakelijk vastgoed, zoals een kantoor of winkel.
  • En u heeft een aardgasaansluiting en woont in het aangewezen grensgebied.
U mag niet stemmen als u:
 
  • huurder bent van een particuliere huurwoning, dan ligt het stemrecht bij de eigenaar. 
Uw stem uitbrengen
Tijdens de draagvlakmeting is het mogelijk om
anoniem per adres met een aardgasaansluiting één
stem uit te brengen, ongeacht het aantal bewoners.
 
Panden van Oost West Wonen
Als het pand eigendom is van woningcorporatie
Oost West Wonen gaat het stemrecht over naar de
hoofdgebruiker. Als er meer hoofdgebruikers zijn
dan kan één hoofdgebruiker namens alle hoofdgebruikers
stemmen.
 
Om een stem uit te kunnen brengen gelden
dezelfde voorwaarden als bij de gemeenteraadsverkiezingen:
 
• U bent 18 jaar of ouder.
• U bent in bezit van een geldig identiteitsbewijs.
Stadaardgasvrij

Hoe wordt u op de hoogte gehouden van de tussentijdse opkomstcijfers?

Via de website stadaardgasvrij.nl en de social media kanalen houden we u op de hoogte van de opkomstcijfers. Wat er is gestemd wordt niet tussentijds gecommuniceerd.

Gaat het stemmen anoniem?

Welk adres een stem heeft uitgebracht wordt bijgehouden. Wie gestemd heeft en wat die persoon gestemd heeft is vertrouwelijk en wordt niet bijgehouden voor de tussentijdse opkomstcijfers. Hierover wordt ook niet gecommuniceerd.

Wat als er voldoende draagvlak is?

Als minstens 70% ja stemt en de uitkomst dus positief is, is er voldoende draagvlak om Stad aan ’t Haringvliet aardgasvrij te maken vanaf 2025. Als ook aan alle beloften is voldaan, gaat de overstap door. U kunt dan vervolgens kiezen of u voor de collectieve overstap naar groene waterstof gaat, of voor een eigen individuele oplossing.

Wat als er niet voldoende draagvlak is?

Als de 70% van de stemmen niet wordt gehaald en de uitkomst negatief is, is er onvoldoende draagvlak om Stad aan ’t Haringvliet aardgasvrij te maken vanaf 2025.
Bij onvoldoende draagvlak vervalt de mogelijkheid om collectief over te stappen op groene waterstof in Stad aan ’t Haringvliet. De inwoners en ondernemers in Stad hebben een keuze, en als de keuze nee is dan wordt deze gerespecteerd.

Projectpartners zijn niet bereid om te investeren in een project dat niet op voldoende draagvlak kan rekenen. Op korte termijn blijft Stad aan ’t Haringvliet aardgas gebruiken voor het verwarmen van de woningen en gebouwen. Voor het duurzaam en aardgasvrij verwarmen van Stad aan ’t Haringvliet zal naar een andere oplossing gezocht worden want uiteindelijk zal iedereen in Nederland van het aardgas af gaan.

Bij een ‘nee’ vervalt de subsidieregeling voor het verwarmen met groene waterstof en de gratis overstap. Wat de kosten van een alternatief zijn, weten we nu uiteraard nog niet.

Dit betekent ook dat het vervangen van een aardgas cv-ketel door een waterstof (ready) cv-ketel niet wordt gesubsidieerd. Hetzelfde geldt voor het vervangen van aardgas(gevel) kachels met een cv-installatie op kosten van het project. De subsidieregeling voor aardgasvrij koken blijft wel bestaan.

 

Wat als u niet stemt?

Als u niet gaat stemmen, wordt uw stem meegeteld als een ‘nee’ stem. De initiatiefnemers en het projectteam willen dat alle inwoners van Stad betrokken zijn bij de keuze en willen daarom dat de opkomst 100 % is. Bij deze keuze hoort automatisch dat als iemand niet gaat stemmen, dit een nee-stem wordt.

Welke opties zijn er om de woning te verwarmen zonder aardgas?

  • Samen aardgas vervangen door groene waterstof. De overstap naar groene waterstof kan alleen als iedereen van het aardgas af gaat. De aardgasleidingen worden dan gebruikt voor groene waterstof. In tegenstelling tot een warmtenet hoeven er dus geen nieuwe leidingen geplaatst te worden.
  • Alleen geheel elektrisch met warmtepomp. Een warmtepomp is een individuele oplossing. Een warmtepomp werkt wel alleen als de woning goed geïsoleerd is. Een woning met energielabel A of B is over het algemeen geschikt voor een warmtepomp. Overweegt u niet mee te doen met de collectieve overstap op groene waterstof? Stad Aardgasvrij denkt graag met u mee over wat mogelijk is voor uw woning.
  • Waterstof cv-ketel en een kleine warmtepomp. U kunt beide keuzes ook combineren. U sluit uw woning aan op groene waterstof en u kunt (later) een kleine warmtepomp plaatsen. De waterstof cv-ketel springt dan bij als het erg koud is. Dit hangt af van hoe goed de woning geïsoleerd is.
Vervolgstappen na de draagvlakmeting

Vervolgstappen na de draagvlakmeting

Na de sluiting van de stemming op 30 juni om 18:00 worden de stemmen geteld. Zodra de stemmen geteld zijn wordt de uitslag bekend gemaakt. Vervolgens maakt het stembureau een formeel proces-verbaal op. Dit is een verslag waarin de uitslag van de draagvlakmeting staat. Dit wordt ondertekend door de burgemeester. Dit is een verslag waarin de uitslag van de draagvlakmeting staat. Het verslag wordt in de eerstvolgende raadsvergadering behandeld en vastgesteld.

Daarna krijgen alle inwoners van Stad aan ’t Haringvliet drie maanden de tijd om over het besluit na te denken en een bezwaar in te dienen. Ook mensen die niet binnen het projectgebied wonen kunnen hierop reageren.

 

Om uiteindelijk de overstap naar waterstof mogelijk te maken is in het Klimaatakkoord afgesproken dat er een algemene gemeentelijke afsluitbevoegdheid komt. Hiermee kan de levering van aardgas naar Stad aan ’t Haringvliet door de gemeente worden beëindigd.

Is er voldoende draagvlak voor het voorstel en kunnen we aan alle beloften voldoen, dan zal er groene waterstof via de bestaande leidingen aan uw adres worden geleverd. Dit als u uiteraard kiest voor het collectieve aanbod met waterstof. Het streven is dat dit in de zomer van 2025 zal zijn, maar sowieso voor 2030. Als er niet genoeg draagvlak is, dan gaat de gemeente, samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op zoek naar een alternatief ergens tussen 2025 en 2050.

Stappen na de draagvlakmeting

Heeft u vragen over de draagvlakmeting? 

Neem dan contact op met omgevingsmanager Bobby Groenewoud. U kunt Bobby bereiken via 06-15486478 of stadaardgasvrij@gmail.com. Ook is hij aanwezig in het inspiratiehuis aan de Jan van Halfwassenaerstraat 11 op woensdag tussen 13.00 en 18.00 uur.