Privacy

Privacy verklaring

Het Energieloket van Goeree-Overflakkee is een initiatief van Coöperatie Deltawind, in opdracht van en financieel ondersteund door de gemeente Goeree-Overflakkee. De verwerking van persoonsgegevens voor het Energieloket GO gebeurt door Deltawind in hetzelfde systeem als haar contactenadministratie. Wanneer u diensten afneemt van het Energieloket valt u automatisch onder het privacybeleid van Deltawind. Hieronder staat beschreven wat Coöperatie Deltawind hieronder verstaat. 

PRIVACY VERKLARING

Wij, Coöperatie Deltawind UA, zorgen ervoor dat we de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met privacy wet- en regelgeving. Met deze verklaring informeren we u over de persoonsgegevens die we verwerken, de verwerkingen die we uitvoeren en uw rechten als betrokkene.

Deltawind kent de volgende betrokkenen:

 • Leden: (voormalige) inwoners van Goeree-Overflakkee, of bezitters van een elektriciteitsaansluiting op Goeree-Overflakkee, die zich op enig moment hebben aangemeld als lid van de coöperatie;
 • Participanten in opwekprojecten; (niet) leden die obligaties hebben aangekocht;
 • Omwonenden en/of overige relaties: inwoners van Goeree-Overflakkee waarmee Deltawind contacten onderhoudt omdat zij of woonachtig zijn binnen een vastgestelde afstand van de windparken van Deltawind of omdat zij betrokken zijn bij enig ander project/initiatief van Deltawind, zoals het Energieloket;
 • Organisatie: Personeel, bestuursleden en ambassadeurs;

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een natuurlijk persoon (de betrokkene) identificeren of identificeerbaar maken, waaronder een naam, adres, identificatienummer of telefoonnummer. In bijlage 1 staan de persoonsgegevens die wij van bovengenoemde relaties verwerken en het doel dat wij daarmee hebben. Wij bewaren deze persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is in het kader van het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Betrokkenen

Leden

Bij de uitvoering van het lidmaatschap tussen Coöperatie Deltawind en leden zijn verwerkingen noodzakelijk. Communicatie van Deltawind over haar activiteiten en acties aan leden maakt deel uit van het lidmaatschap. Door lid te worden van Deltawind en het accepteren van deze privacy verklaring geven leden toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens door Deltawind in haar contactenadministratiesysteem. Verder verwerken wij de persoonsgegevens van personen die ons een vraag stellen via het contactformulier op onze website. Dit formulier is gekoppeld aan de contactenadministratie. .

Participanten in opwekprojecten

De persoonsgegevens van leden van Deltawind en – bij specifieke projecten – omwonenden die obligaties hebben gekocht van de coöperatie of van projecten van de coöperatie worden eveneens door Coöperatie Deltawind verwerkt in haar contactenadministratiesysteem. 

Omwonenden en/of overige relaties

Deltawind onderhoudt contacten met (natuurlijke) personen in de omgeving van haar windparken. Van deze personen verwerkt Deltawind ook persoonsgegevens enkel en alleen voor zolang er sprake is van een relatie met deze personen. Wanneer u als inwoner gebruik maakt van de adviezen en diensten van het Energieloket worden uw gegevens in het contactenadministratiesysteem verwerkt. Deltawind houdt het contactenadministratiesysteem bij, en is zodoende verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze contactenadministratiesysteem is ontwikkeld in samenwerking met en wordt onderhouden door Econobis B.V., gevestigd Van Deventerlaan 30, 3528AE Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6993583, Econobis verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van Deltawind en kwalificeert juridisch gezien als verwerker. Coöperatie Deltawind is het aanspreekpunt voor contacten  bij wijziging van contactgegevens, voor het aangaan en beëindigen van het lidmaatschap, voor de administratie van obligaties en het vastleggen van de begeleiding bij energiebesparing door bewoners en voor de daarmee eventueel  gepaard gaande financiële transacties.

Organisatie

De gegevens van personeel worden conform wettelijke voorschriften verwerkt en bewaard. WEA Deltaland is de verwerkende instantie.De contactgegevens van bestuur en vrijwilligers worden verwerkt voor zolang zij verbonden zijn aan de organisatie. Er zijn buiten de IT-ondersteuning geen externe partijen betrokken bij de verwerking.

Sub-verwerkers

Coöperatie Deltawind maakt gebruik van sub-verwerkers  en heeft met deze partijen  Verwerkersovereenkomsten afgesloten. Een overzicht van Verwerkersovereenkomsten staat in bijlage 2. De coöperatie streeft ernaar de bijlagen actueel te houden.

Uw rechten

U heeft als betrokkene het recht:

 • op inzage in uw persoonsgegevens;
 • om een verzoek te doen tot rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens;
 • op beperking van de u betreffende verwerking;
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • op gegevensoverdraagbaarheid.

Indien wij (een deel van) uw persoonsgegevens verwerken op basis van eerder door u gegeven toestemming, heeft u te allen tijde het recht die toestemming in te trekken. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van gegeven toestemming vóór de intrekking. Het intrekken van toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens kan inhouden dat de relatie moet worden beëindigd. Wanneer hiervan sprake is, wordt u geïnformeerd. Stuur uw verzoek naar de hieronder genoemde contactgegevens. Wij zullen uw verzoek binnen vier weken in behandeling nemen. Wanneer u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking worden geschonden, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens

Indien u uw rechten wilt uitoefenen of indien u vragen heeft over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met:

Coöperatie Deltawind UA Boezemweg 13 x 3255MC Oude-Tonge

E-mail adres voor contact over lidmaatschap en deelnemingen: leden@deltawind.nl

E-mailadres voor verduurzaming van de woning: energieloket@deltawind.nl

E-mailadres voor overige vragen: info@deltawind.nl 


BIJLAGE 1: SPECIFICATIE PERSOONSGEGEVENS

Betreffende volgende categorieën betrokkenen:

 • Leden: (voormalige) inwoners van Goeree-Overflakkee, of bezitters van een elektriciteitsaansluiting op Goeree-Overflakkee, die zich op enig moment hebben aangemeld als lid van de coöperatie;
 • Participanten in opwekprojecten;
 • Omwonenden en/of overige relaties: inwoners van Goeree-Overflakkee waarmee Deltawind contacten onderhoudt omdat zij of woonachtig zijn binnen een vastgestelde afstand van de windparken van Deltawind of omdat zij betrokken zijn bij enig ander project/initiatief van Deltawind, zoals het Energieloket;
 • Organisatie: Personeel, bestuursleden en ambassadeurs.
 • worden de volgende soorten persoonsgegevens door Verwerker in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt:


Doel: (Persoonlijke) identificatie en correspondentie:

 • Tenaamstelling: voornaam, achternaam, tussenvoegsel, aanhef;
 • Biologische en geboorte gegevens: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, familie en eventueel pasfoto’s;
 • Contactgegevens: straat, postcode, woonplaats, land, provincie, e-mailadressen, telefoonnummers,
 • Webadressen;
 • Identificatienummers die specifiek verband houden met de organisatievoering van Verwerkingsverantwoordelijke. Hieronder worden begrepen personeelsnummers en lidnummers;
 • Identificatienummers die verband houden met transacties. Hieronder wordt begrepen obligatienummers, transactie ID’s;
 • Contact momenten zoals bijvoorbeeld ontvangen en verstuurde e-mail, bewaren we bij de persoonsgegevens. Op deze manier kunnen we het contact op een later moment beter van dienst zijn.


Doel: Afhandeling financiële transacties (zoals rentebetalingen):

 • Bankgegevens: IBAN, BIC, tenaamstelling rekening, en eventueel mandaatgegevens voor automatische incasso.
 • Gegevens die specifiek verband houden met de organisatievoering van Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Inloggegevens: gebruikersnaam, wachtwoord en gebruiker identificatienummer.
 • Online identificatiegegevens: IP-adres, geo-locatie, gebruikte browser en besturingssysteem.
 • Gegevens waartoe de Verwerkingsverantwoordelijke middels het gebruik van de software opdracht heeft gegeven tot het verwerken daarvan. Hieronder wordt in ieder geval onder begrepen de (vrije) velden die in de relatiebeheer software worden ingevuld en het opvragen van persoonsgegevens middels (online) formulieren  en applicaties.BIJLAGE 2: OVERZICHT VERWERKERSOVEREENKOMSTEN

Coöperatie Deltawind is een Verwerkersovereenkomst aangegaan met de volgende partijen:


Als Verwerkingsverantwoordelijke

 • LM Automatisering
 • WeDesignIt
 • WEA Deltaland Accountants
 • Econobis BV
 • Drukkerij Kranse
 • Wolters Kluwer/Twinfield
 • LaPosta
 • Microsoft Office 365


Als Verwerker:

 • Stichting Obligatiehouders Windpark Krammer
 • Windpark Krammer BV
 • Stichting Obligatiehouders Delta Windpark